NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST

aktualizováno 7. 5. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 10. 5. 2021

Vládním nařízením je od pondělí 10. 5. 2021 umožněna obnova prezenční výuky v DDM za podmínek vyplývajících z Mimořádného opatření MZD. Tato možnost se vztahuje pouze na část kroužků, kde to povaha činnosti a hygienické předpisy dovolují - zejména venkovní aktivity.
Týká-li se toto obnovení vašeho kroužku, budete kontaktováni svým vedoucím.
O dalším postupu vás budeme informovat.
aktualizováno 4. 5. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 4. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU OD 4. KVĚTNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:

 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 4. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Pozn.: s účinností od 10. 5. 2021 bude níže uvedené platit také v Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji. Ve čtvrtek vláda ČR dále vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie ve zbývajících krajích.

Ve střediscích volného času od 4. 5. 2021
▪ se v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2
▪ se v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
• účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník
a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášeníresp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově)
preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele,
že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání. Umožnění aktivity pro 3 žáky/účastníky respektive pro 20 osob venku je upraveno již od 4.5.2021 proto, aby byla činnost uvolněna ve stejném rozsahu jako je pro amatérský sport a další organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let.

Vzhledem k trvajícím omezením jak uvnitř (3 žáci/účastníci), tak venku (20 osob) se nejedná o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud.

MŠMT 3. 5. 2021
aktualizováno 30. 4. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení
ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji:
• to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
• na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření,
• v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
• i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, • jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby,
▪ sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je těmto dětem, žákům nebo studentům dle ostatních ustanovení tohoto opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).

Bedlivě sledujeme vývoj událostí a rozvolňování. O dalším postupu vás budeme informovat zde!
aktualizováno 22. 4. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 26. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:


...

Provoz ostatních škol a školských zařízení:
▪ nedochází ke změnám

...

aktualizováno 8. 4. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 12. 4. 2021

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

omezuje:
..

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a
b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).


..

Z dalších příloh vyplývá navíc následující:

Zpěv jako součást vzdělávání (při prezenční formě) je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Sportovní činnosti jako součást vzdělávání (při prezenční formě) je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sport stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.


Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že nadále bude DDM Matýsek Napajedla pokračovat v dosavadním režimu výuky distanční formou u kroužků, kde to povaha činností umožňuje.

Budeme věřit, že se situace bude dále stabilizovat a díky disciplinovanosti budeme i my brzy zařazeni mezi znovuotevřená zařízení s možností prezenční výuky.


Děkujeme za trpělivost!
 

​​


aktualizováno 29. 3. 2021

Nejaktuálnější informace k provozu od 29. 3. do 11. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že do 11. dubna se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

​​Informace k provozu škol a školských zařízení 


aktualizováno 1. 3. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na krizové opatření č. 200 zůstává kromě dalších omezení naše školské zařízení ve stejném režimu jako dosud.

Provoz škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 
​​aktualizováno 15. 2. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 15. 2. do 28. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Informace MŠMT od 15. 2. 2021

​​

aktualizováno 28. 1. 2021

Nejaktuálnější informace k provozu od 1. 2. do 14. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Informace MŠMT od 1. 2. 2021 


​aktualizováno 22. 1. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 25. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.
Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Informace k provozu od 25. 1. 2021 


aktualizováno 8. 1. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 11. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021​, tzn.:

Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

 

aktualizováno 27. 12. 2020
Nejaktuálnější informace 27. 12. 2020 - 10. 1. 2021


K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.
 Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
aktualizováno 23. 12. 2020
Provoz DDM Matýsek od 4. 1. 2021

Milí účastníci zájmového vzdělávání, vážení zákonní zástupci,


kroužky DDM Matýsek budou od 4. 1. 2021 realizovány v závislosti na:

- Příznivém vývoji protiepidemické situace - 3. stupeň PES

- Otevření školních tělocvičen

- Umožnění vstupu 3. osob do prostor základních a mateřských škol (týká se zejména kroužků v okolních obcích) - bude řešeno v pondělí 4. 1. 2021 dle aktuální situaceBudeme doufat, že situace bude natolik příznivá, že od 4. 1. 2021 budeme moci otevřít minimálně kroužky ve vlastních prostorách DDM, které nejsou závislé na provozních či jiných podmínkách škol a tělocvičen.

Od pondělí 4. 1. 2021 budeme připraveni zodpovědět vaše dotazy ohledně kroužků na telefonech 730 515 900 nebo 577 944 091.

Úplaty za kroužky budou upravovány - sníženy s ohledem na počet schůzek, které se podaří zrealizovat do konce školního roku.


Prozatím si užijte poklidné vánoční dny,

těší se na vás DDM Matýsek